โรงพยาบาลที่ให้บริการ

ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์

เป็นบริการพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้เอาประกันภัย โดยเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองของสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ การประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) และกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) โดยขณะใช้บริการกรมธรรม์ต้องมีผลบังคับ

สัญญาที่สามารถใช้บริการได้

ผู้ป่วยใน
 • สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ (ทุกประเภท)
 • สัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป)
 • ผู้ป่วยนอก
 • กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป)
 • สัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) (มีผลบังคับ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป)
 • อายุกรมธรรม์ที่สามารถขอใช้บริการ

  1. สัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ อายุกรมธรรม์เกิน 90 วัน นับจากวันทำสัญญาหรือวันต่อสัญญา กรณีเข้ารับการรักษาการเจ็บป่วยจากโรค
  2. สัญญาพิเศษเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันสุขภาพ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันเริ่มสัญญากรณีเข้ารับการรักษาจากอุบัติเหตุ

  เอกสารที่ใช้

  บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ โดยมีรูปเจ้าของบัตร และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย

  การขอใช้บริการ

  1. แจ้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรประจำตัวผู้เอาประกันภัย
  2. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเรียกร้องค่าทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้ติดต่อกับบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น และแจ้งให้ทราบว่าสามารถใช้บริการนี้ได้หรือไม่
  3. บริษัทฯ จะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ให้แก่โรงพยาบาลโดยตรง และโรงพยาบาลจะเรียกเก็บเงินจากผู้เอาประกันเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนเกินเท่านั้น
  4. ก่อนที่ผู้เอาประกันจะออกจากโรงพยาบาล ให้ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อรับรองในใบสรุปค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล

  การให้บริการนี้อยู่ภายใต้ความเห็นชอบของบริษัทฯ ซึ่งหากไม่สามารถให้บริการได้ ท่านสามารถส่งเรื่องเรียกร้องสินไหมได้ตามขั้นตอนปกติ หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

  โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02 246 9525-6 (6 คู่สาย) เวลา 08.30-20.00 น. หรือ
  E-mail Address : tlmedicare@thailife.com

  หมายเหตุ
 • รายชื่อโรงพยาบาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง โปรดตรวจสอบ ณ โรงพยาบาลที่ท่านใช้บริการอีกครั้ง
 • กรณีผู้ป่วยนอก ใช้ได้ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) และสัญญาพิเศษเพิ่มเติมการ ประกันภัยอุบัติเหตุ (อ.3) เฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญา บางแห่ง
 • ช่องทางการชำระเงิน

  ช่องทางธนาคารพาณิชย์

  ช่องทางบัตรเครดิต