ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

เรื่องจริงจากฝ่ายขายไทยประกัน

ภูมิใจและมั่นใจในบริการที่ประทับใจ สำหรับคุณลูกค้า "ไทยประกันชีวิต" เท่านั้น Hot Line การเคลื่อนย้ายผู้เอาประกันจาก จังหวัดระนอง ไปรักษาตัวยัง โรงพยาบาลที่ กทม. โดยมีทีมแพทย์และพยาบาลมาพร้อมเครื่องบินเหมาลำ "บริการฟรี" คิดเคียงข้างทุกชีวิต และ เห็นความสำคัญของผู้เอาประกันทุกราย

เงื่อนไข การบริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์แห่งแรก และแห่งเดียวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยที่ให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ และการเดินทางโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้เอาประกันไทยประกันชีวิตเท่านั้น ด้วยตระหนักในความรับผิดชอบต่อผู้เอาประกันทุกกรมธรรม์ ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์จึงมอบเอกสิทธิ์พิเศษ แก่ผู้เอาประกันที่ถือกรมธรรม์ประเภทรายบุคคลทุกท่าน ทุกระดับทุนประกัน ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเพิ่มค่าธรรมเนียมในเบี้ยประกันแต่อย่างใด

บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ

1. การขอใช้บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ภายในประเทศ

 • 1.1. ขอบเขตของการใช้บริการ
  • 1.1.1. ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อมของเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
  • 1.1.2. ให้บริการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ครอบครัวผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันอยู่ในภาวะฉุกเฉิน
  • 1.1.3. ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง อาทิ โรงพยาบาล คลินิก และคลินิกทันตกรรม
  • 1.1.4. ให้บริการติดต่อประสานงานเพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล ในกรณีที่ผู้เอาประกันมีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น)
 • 1.2. เงื่อนไขการขอรับบริการ

  ผู้เอาประกันทุกรายของกรมธรรม์ทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี และกรมธรรม์ยังคงมีผลบังคับ (ยกเว้นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือ PA)

2. การขอใช้บริการไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ในต่างประเทศ

 • 2.1. ขอบเขตของการให้บริการ
  • 2.1.1. บริการช่วยเหลือทางการแพทย์
   • (1) ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน แก่ผู้เอาประกันจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลหนึ่งไปยังสถานพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง เมื่ออยู่ในภาวะวิกฤติ และมีความจำเป็นทางการแพทย์ เพื่อรับการรักษาที่ดีกว่า เนื่องจากโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเดิมมีข้อจำกัด ด้านความชำนาญของแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และหรือความไม่พร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
   • (2) ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินกลับภูมิลำเนา เพื่อการพักฟื้นหลังจากที่ผู้เอาประกันได้รับการเคลื่อนย้าย เพื่อการรักษาพยาบาล เมื่อได้ทำการรักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลในต่างประเทศ
   • (3) ให้บริการคำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์
   • (4) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
   • (5) ให้บริการติดต่อประสานงาน เพื่อส่งผู้เอาประกันเข้ารับรักษาตัวในโรงพยาบาลในกรณีที่ผู้เอาประกัน มีอาการเจ็บป่วย และจำเป็นต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (ผู้เอาประกันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น)
   • (6) ให้บริการจัดการนัดหมายกับแพทย์ท้องถิ่น
   • (7) ให้บริการจัดส่งเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดหาได้ในท้องถิ่นแห่งนั้น ทั้งนี้ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย และข้อบังคับแต่ละท้องถิ่น (ผู้เอาประกันที่ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพื่อการดังกล่าวรวมถึงค่าบริการขนส่ง)
   • (8) ให้บริการส่งศพกลับประเทศ หรือจัดพิธีศพ ณ ถิ่นที่เสียชีวิต
  • 2.1.2. บริการช่วยเหลือด้านการเดินทาง
   • (1) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่า การฉีดวัคซีน ตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศก่อนการเดินทาง
   • (2) ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของสำนักงานแปลภาษาในต่างประเทศ
   • (3) ให้บริการช่วยเหลือเพื่อประสานงานในกรณีกระเป๋าเดินทางสูญหาย
   • (4) ให้บริการช่วยเหลือเพื่อประสานงานในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย
   • (5) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของแต่ละประเทศ
   • (6) ให้บริการแจ้งข่าวฉุกเฉินแก่ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
   • (7) ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของโรงแรม ในเมืองสำคัญในต่างประเทศ
   • (8) ให้บริการข้อมูล ชื่อ สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาทำการของสถานกงสุล หรือสถานทูตทั่วโลก

   หมายเหตุ
   บริการช่วยเหลือด้านการเดินทางดังกล่าวข้างต้น เป็นการให้บริการแนะนำและประสานงานเท่านั้น ผู้เอาประกันซึ่งขอให้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น

 • 2.2. เงื่อนไขการขอรับบริการ
  • 2.2.1. ผู้เอาประกันทุกรายของกรมธรรม์ทุกประเภท ที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับ (ยกเว้นผู้เอาประกันของกรมธรรม์ประเภทประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล)
  • 2.2.2. ผู้เอาประกันที่ต้องการจะขอรับบริการ จะต้องลงทะเบียนก่อนการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ผ่านทางศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน หมายเลข 1124 กด 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 21.00 น. หรือทางเว็บไซต์ www.thailife.com

   หมายเหตุ
   ผู้เอาประกันที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.thailife.com และพบว่าขั้นตอนการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ หรือไม่สามารถจะดำเนินการได้ อันเนื่องมาจากปัญหาของระบบอินเตอร์เน็ตที่เกิดขึ้นของผู้เอาประกัน หรือของบริษัทฯ ผู้เอาประกันจะต้องลงทะเบียนผ่านหมายเลข 1124 กด 2 ตามเงื่อนไขที่กำหนดอีกครั้งหนึ่ง จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนที่สมบูรณ์

  • 2.2.3. ผู้เอาประกันต้องแจ้ง และระบุรายละเอียดเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้
   • (1) ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตามที่ปรากฏในหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมระบุคำนำหน้า ได้แก่ นาย/นาง หรือนางสาว อย่างชัดเจน
   • (2) วัน เดือน ปีเกิดของผู้เอาประกัน
   • (3) เลขที่กรมธรรม์ และเลขที่หนังสือเดินทาง
   • (4) วันที่ออกเดินทาง และวันกลับ พร้อมชื่อประเทศปลายทางที่จะเดินทางไปหมายเหตุ ระยะเวลาคุ้มครองในต่างประเทศไม่เกิน 90 วัน ต่อการเดินทาง 1 ครั้ง นับจากวันลงทะบียน

   หมายเหตุ
   กรณีผู้เอาประกันเป็นชาวต่างชาติ บริการจะไม่คุ้มครอง ในกรณีเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาหรือถิ่นเกิด

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต