สินเชื่อไทยเครดิต

สินเชื่อไทยเครดิต

อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5.5% ต่อปี* 
วงเงินกู้สูงสุด 10 ล้านบาท*
ผ่อนนานสูงสุด 20 ปี*

คุณสมบัติผู้กู้ และ/หรือผู้กู้ร่วม

 • อายุ 20-65 ปี
 • เป็นพนักงานที่มีรายได้ประจำ/อาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 • ไม่เป็นบุคคลที่ถูกห้ามทำธุรกรรมตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ทะเบียนบ้านของผู้กู้ และคู่สมรส
 • สำเนาเอกสารหลักประกัน (โฉนดที่ดินและบ้าน/อาคารชุด)

พนักงานประจำ

 • สลิปเงินเดือนล่าสุดไม่เกิน 2  หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน
 • เอกสารอื่น (ถ้ามี) เช่น สำเนาเอกสารการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นต้น

อาชีพอิสระ

 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
 • เอกสารแสดงการเสียภาษีเงินได้ (50ทวิ) เอกสารการชำระภาษีอื่นๆ ย้อนหลัง 12 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน และ/หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้ (ถ้ามี)

อาชีพอิสระ

 • ใบทะเบียนการค้า (ถ้ามี) หรือใบสำคัญการจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเดินบัญชีธนาคารไม่น้อยกว่า 6 เดือนล่าสุด หรือเอกสารอื่นที่แสดงที่มาของรายได้
 • สำเนาหลักฐานการชำระภาษีต่างๆ 6 เดือนล่าสุด (ถ้ามี)
 • รูปถ่ายและแผนที่ตั้งกิจการ
หมายเหตุ *ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องทราบล่วงหน้า
Tags   สินเชื่อ   สินเชื่อไทยเครดิต   สินเชื่อบ้านแลกเงิน  

เลือกแบบประกันที่คุณสนใจในหมวด สินเชื่อไทยเครดิต

แผนประกันที่คุณอาจสนใจ

ช่องทางการชำระเงิน

ช่องทางธนาคารพาณิชย์

ช่องทางบัตรเครดิต

สนใจสมัครสินเชื่อไทยเครดิต

กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

08.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 17.00 น.
17.00 - 20.00 น.

หมวดหมู่แบบประกันชีวิต